bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl 0181-401958 - Nood? 0900-0111
Verzanding zet door, extra aandacht strandveiligheid benodigd
21 maart 2022
0

De verzanding van de Haringvlietmonding, waar de stranden in de Gemeente Westvoorne deel van uitmaken zet door. Dat blijkt uit het onderzoek dat recentelijk gepubliceerd is door de twaalf partijen die hier onderzoek naar lieten doen. Op verzoek van Reddingsbrigade Rockanje is in dit onderzoek tevens in kaart gebracht hoe de risico’s van recreatie in het gebied mogelijk zullen veranderen onder invloed van de ontwikkelingen in het gebied de komende decennia. Volgens het onderzoek kunnen de veiligheidsrisico’s voor recreanten in dit geval groter worden dan ze nu zijn.

Luchtfoto van het gebied deze winter (Pieter van ’t Hof)

Strandvlakte

Het komende decennium zal er naar alle waarschijnlijkheid een grote strandvlakte ontstaan voor de kust van Voorne, de zogenaamde “brede kust van Voorne”. Zonder ingrijpen zal het strand bij de Groene Punt eerst smaller worden, waarna de bestaande platen waarschijnlijk aan zullen landen aan de Groene Punt. Een grote strandvlakte zal hierdoor ontstaan. Het strand zoals we dat kennen wordt breder en slibbiger. De vooroever wordt ondiep en wad-achtig. Aan de westzijde van de strandvlakte is nog wel branding en zand. Het type en de hoeveelheid recreatie in het gebied zal onder dit scenario naar alle waarschijnlijkheid veranderen.

De geschetste waarschijnlijke scenario’s voor 2025, 2030 en 2060. De vorming van de strandvlakte aan de Groene Punt is zichtbaar in het 2030 scenario. (Arcadis)

Risico’s voor recreanten

Als antwoord op de onderzoeksvraag van Reddingsbrigade Rockanje blijkt dat de waterveiligheidsrisico’s voor zwemmers in de toekomst groter kunnen worden op de verondiepende vooroever van de kust van Voorne en de Groene Punt, omdat tijdens piekmomenten in het getij relatief hoge stroomsnelheden (orde 1 m/s) kunnen optreden. Dit geldt ook voor onervaren suppers die af kunnen drijven richting zee.

Ook kan er een variabel stroomveld ontstaan. Dat kan voorzwemmers of mensen die op drijvende objecten recreëren gevaarlijk zijn. Zwemmers zouden onverwacht in een sterke stroming terecht kunnen komen en vermoeid raken.

Dat geldt ook voor platen voor de kust die bij laag water nog bereikbaar zijn, maar die dat niet meer zijn tijdens hoog water. Recreanten die daar geen rekening mee hebben gehouden kunnen daardoor in de problemen komen, bijvoorbeeld kunnen recreanten op die wijze mogelijk op een plaat vast kommen te zitten of de stroming tussen de platen onderschatten bij een verandering in getij. Er wordt niet verwacht dat in het gebied gevaarlijke drijfzand ontstaat, desondanks is het belangrijk dat recreanten op de hoogte zijn van de veranderingen die door het getij ontstaan.

Over het algemeen en verder in de toekomst wordt het strand van Voorne vooral slibbiger, waardoor de klassieke zwembeleving achteruitgaat. Net als op de Wadden zal het van belang zijn om wandelingen te plannen volgens het getij om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Tevens is het mogelijk dat op een termijn van 10 jaar zonder kustlijnhandhaving het strand zo smal wordt dat hier de voorste duinenrij afkalft. Dat kan een gevaar opleveren voor strandrecreanten die onder aan het steile duin vertoeven (instortingsgevaar).

Ideeën en aanbevelingen voor de toekomst

Het rapport spreekt over een aantal ideeën en aanbevelingen hoe de afname van veiligheid voor zwemmers bij Voorne in de toekomst mogelijk beïnvloed kan worden.

Ten eerste, als voorkomen wordt dat er zich een getijgeul vormt ter hoogte van de Groene Punt, dan wordt zwemveiligheid niet slechter. Elders op de vooroever zou regelmatige peiling van de dieptes van het gebied inzicht kunnen geven in de locaties met mogelijk gevaarlijke (zeewaarts gerichte) stroming.

Daarnaast wordt het plaatsen van waarschuwingsbordjes, gedetailleerde stroomkaarten verstrekken aan reddingsbrigade, of een app ontwikkelen waarin iedereen direct kan zijn wat het actuele stroombeeld is en gaat worden aangedragen. Een dergelijke app is uit te breiden met een weergave van
actuele golfhoogten, windsnelheid en waterkwaliteit.

Tot slot wordt aanbevolen dat de capaciteit van de lokale reddingsbrigade voldoende is en blijft.

Vervolgtraject

Er zijn nog geen keuzes gemaakt ten aanzien van de richting waarin het gebied zich zal moeten ontwikkelen. Halverwege 2022 zal een coalitieoverleg plaatsvinden om verschillende ambities in kaart te brengen en te beslissen over de lange-termijn aanpak. Het doel van de deelnemers is om uiteindelijk tot een integrale visie op het gebied te komen.

Reddingsbrigade Rockanje zet zich in voor een veilig Noordzeestrand op Voorne, ook in de verre toekomst. De komende periode blijven we de uitkomsten van dit rapport onder de aandacht van de bestuurders en beleidsmaker brengen, en sturen actief op een veilig Noordzeestrand op Voorne voor de recreant. Samen met de betrokken en verantwoordelijke partijen geven we verdere invulling aan de geschetste aanbevelingen en bepalen we welke inspanningen op strandveiligheidsgebied benodigd zijn in de (nabije) toekomst.

Bronnen:

https://www.westvoorne.nl/kustverzanding

college Rapporten Verzanding Haringvlietmonding bijl 1

college Rapporten Verzanding Haringvlietmonding bijl 2     

brief college Rapporten Verzanding Haringvlietmonding bijl 3 

brief college Rapporten Verzanding Haringvlietmonding bijl 4    

brief college Rapporten Verzanding Haringvlietmonding bijl 5