bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl 0181-401958 - Nood? 0900-0111
Bijstand overstromingen Limburg: Lifeguards en Brandweer Rijnmond bedankt!
21 juli 2021
0

Zaterdagavond is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vanuit de Nationale Reddingsvloot (NRV) verzocht een reddingsgroep richting Noord Limburg te sturen. Vanwege het hoge water heeft het bevoegd gezag aldaar een hulpverzoek aan de Nationale Reddingsvloot gedaan om de hulpverleningsdiensten bij te staan. Door middel van een samenwerking tussen de Brandweer Rotterdam-Rijnmond en de Reddingsbrigades uit de regio Rotterdam-Rijnmond is hier invulling aan gegeven door 5 vaartuigen inclusief bemanning richting het rampgebied te sturen. De samengestelde reddingsgroep is ongeveer 24 uur ingezet voor verkenning van het overstromingsgebied, en eventuele evacuatie en redding van personen.

Een Rood/oranje reddingsgroep

Vanuit de Regionale Voorziening Reddingsbrigades Rotterdam-Rijnmond (RVR-RR), een samenwerkingsverband tussen de losstaande Reddingsbrigades in de regio, is gezamenlijk met de Brandweer inrichting aan de inzet gegeven. De reddingsgroep bestond uit een rood/oranje combinatie van materieel en personeel.

De Reddingsbrigades stelden 29 goed opgeleide vrijwilligers beschikbaar, alsmede drie vaartuigen die geschikt zijn voor inzet in overstromingsgebieden en overig benodigd materieel, zoals droogpakken en redvesten. Dit vanuit de Reddingsbrigades uit Rotterdam, Hellevoetsluis,  Krimpen a/d IJssel en Rockanje. Vanuit de Brandweer Rotterdam-Rijnmond werden twee vaartuigen beschikbaar gesteld, alsmede vier ondersteunende manschappen, en voertuigen voor transport van de ingezette personen. Voor eventuele personele aflossing stonden vanuit de diverse brigades in de regio Lifeguards klaar om richting Limburg te vertrekken. De coördinatie werd uitgevoerd door RVR-RR coördinator Dannis Dirks. 

Verkennen in overstromingsgebied

De hoofdtaak van de reddingsgroep was verkenning van het overstromingsgebied binnen de Gemeente Bergen (L.). Binnen het gebied was een aanzienlijke kans op verdere escalatie doordat een aantal dijken verzadigd waren met water. Indien opschaling nodig was kon de reddingseenheid direct ingezet worden. Hoewel deze kans aanzienlijk was is de reddingseenheid (gelukkig) niet ingezet voor grootschalige redding en evacuatie. Ze is wel eenmalig ingezet voor een persoon te water, die succesvol uit het overstromingsgebied is gehaald. 

De Reddingsgroep is ongeveer 24 uur in de weer geweest en werd afgelost door een een peloton bestaande uit reddingsgroepen uit Noord-Holland. Kort daarna is er afgeschaald en was verdere inzet in Limburg niet meer nodig.

Goede samenwerking

De Reddingsbrigades kijken terug op een goede samenwerking tussen de Brandweer en Reddingsbrigades. Samen hebben we onze krachten gebundeld en gedaan waar we gezamenlijk goed in zijn. De Reddingsbrigades in het leveren van goed getraind personeel benodigd voor langdurige inzet in overstromingsgebieden, alsmede eventuele aflossing, en de Veiligheidsregio in de logistieke en organisatorische ondersteuning en haar slagkracht op het gebied van materieel. De Reddingsbrigades hopen dat deze samenwerking binnen de inzet van de Nationale Reddingsvloot in de toekomst verder (formeel) bekrachtigd wordt.

De Nationale Reddingsvloot

De VRR maakt samen met de veiligheidsregio’s met een overstromingsrisicoprofiel deel uit van de NRV. Organisatorisch gezien is de NRV gepositioneerd is binnen het programma Grootschalig en Specialistisch optreden van Brandweer Nederland / IFV.  De NRV bestaat uit 88 eenheden (vaartuigen) plus bijbehorende 24/7-bemensing, verdeeld over vijf pelotons. Elke betrokken veiligheidsregio dient hiervoor vier vaartuigen te kunnen leveren. De invulling hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio. Er zijn Veiligheidsregio’s die deze taak bij Reddingsbrigades binnen de regio belegd hebben, volledig bij de Brandweer, of een combinatie tussen rood en oranje eenheden. Momenteel is deze taak binnen de VRR bij de Brandweer belegd.

De missie van de NRV is: een bijdrage leveren aan normalisatie van de maatschappij bij overstromingen en grote incidenten op het water. De NRV draagt hierin bij door het uitvoeren van redding en evacuatie van mens en dier na een verkenning van het inzetgebied. Daarnaast kan zij, indien de hoofdtaken dit toelaten, logistieke ondersteuning bieden aan andere hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld bij het voorzien in eerste levensbehoeften of de controle van dijken.